تماس: 09365527114

  1. برگ ذخیره جا فقط به نام استفاده کننده از اتاق صادر می شود و ارائه کارت شناسایی معتبر و اصل برگ ذخیره جا یا کد رهگیری، هنگام ورود به سوئیت ضروری است.
  2. زمان تخلیه اتاق ساعت 13 هر روز بوده و در صورت درخواست میهمان جهت افزایش اقامت، تا ساعت 17 معادل 50% و پس از آن هزینه کامل یک شب اقامت از میهمان اخذ می گردد.
  3. ابطال رزرو تا 48 ساعت قبل از تاریخ ورود میهمان به سوئیت ، بلا مانع بوده و پس از آن هزینه اقامت یک شب از میهمان اخذ می گردد.
  4. همراه داشتن حیوانات در سوئیت ممنوع می باشد.
  5. نحوه ابطال ذخیره جا جهت شرکت ها، آژانس ها و گروه ها، در صورت داشتن قرارداد، مطابق با قرارداد منعقده می باشد.
  6. هزینه ابطال ذخیره جا جهت گروه های غیر طرف قرارداد، با آژانس ها می باشد.