تماس: 09365527114

شرایط کنسلی رزروهای گروهی

  1. 15 روز قبل از ورود مهمان با اعلام کتبی شامل جریمه No Show نخواهد شد.
  2. از 14 تا 11 روز قبل 25% هزینه یک شب اتاق محاسبه می شود.
  3. از 10 تا 6 روز قبل 50% هزینه یک شب اتاق محاسبه می شود.
  4. از 5 تا 3 روز قبل 75% هزینه یک شب اتاق محاسبه می شود.
  5. کمتز از 48 ساعت قبل 100% هزینه یک شب اتاق محاسبه می شود.

شرایط کنسلی رزرو عادی

  1. کنسلی رزروهای عادی 48 ساعت قبل از ورود می بایست اعلام گردد در غیر اینصورت شامل یک شب جریمه خواهد شد.
  2. کنسلی ایام نوروز 15 روز قبل از ورود مهمان می باشد در صورت عدم مراجعه و ابطال به موقع رزرو کل هزینه اقامت مستردد نخواهد شد.